06-30/2148810
info @ gumilearazas.hu
Facebook
Pinterest
Youtube
Flickr
A kosár üres.

Kosár megtekintése

Szélesség
Profilarány
Átmérő
Személy
Kisteher
Off-road
Nyári
Téli
Négyévszak
Defekttűrő
XL
Fogyasztás
Tapadás
Zaj
Szélesség
Profilarány
Átmérő
Szélesség
Profilarány
Átmérő
Szélesség
Profilarány
Átmérő
Csavar 
Osztókör
Átmérő
 

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

2018-05-20 00:00:01 | Információk

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Az üzletünkben és Honlapon történő adatkezelés tájékoztatója

Tájékoztató a Bart-lux Kft. honlapján megvalósuló adatkezelésről, valamint a Bart-lux Kft. üzleti partnereire vonatkozó Általános Szerződési Feltételekről.

 

1. A Tájékoztatás (szabályzat) célja

Az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Stasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetésről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok előírásainak-, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat szem előtt tartásával a Bart-lux Kft. (a továbbiakban: Társaság) az alábbiakat határozza meg.

 

1.2 A Szabályzat hatálya

- A Szabályzat személyi hatálya kiterjed

a) a Társaság valamennyi munkavállalójára, valamint

b) az adatfeldolgozóra, valamint

c) a fentieken kívül mindazon személyre, aki a Társasággal bármilyen szerződéses jogviszonyban áll.

- A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed

a) a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra,

b) az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra,

c) az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra,

d) a Társaságnál alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközre, valamint

e) a Társaság tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra.

 

2. Fogalmi meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat. Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből.

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

Adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés.

Harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

3. Az adatkezelés alapelvei

A Társaság adatkezelői tevékenységét a jelen tájékoztatóban foglalt okból végzi. A társaság mindenkori ügyvezetője határozza meg a dolgozók adatkezeléssel kapcsolatos feladatait. Tevékenységük célja hogy törvényes és tisztességes módon az adatkezelés minden fázisában biztosítsák az adatok pontosságát, gondoskodjanak az érintett személyes adatainak védelméről jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén. A Társaság alkalmazottai és a Társasággal kapcsolatban lévő adatkezelésben résztvevő egyéb szervezetek, ill. vállalkozások megbízottjai kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni. Ezen szervezetek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

 

4. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

ahhoz az érintett hozzájárul vagy

azt a törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli /kötelező adatkezelés/.

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő anyagok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges vagy a Társaság, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jogkorlátozásával arányban áll.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy kötelező. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell a kezelésre kerülő személyes adatokról, valamint az adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, ill. arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Társaság a felvett adatokat - törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül is kezelheti.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége:

1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A Társaság az adatkezelés során az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét:

2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2000.évi C. törvény a számvitelről

1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

1995.évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről

 

5. Adatbiztonságra és információbiztonságra vonatkozó szabályok

A Társaság papíralapon, ill. számítógépes hálózaton végzi a személyes adatok tárolását. A papíralapú adattárolás kizárólag riasztórendszerrel ellátott, megfelelően zárható helyiségben történhet oly módon, hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy megismerhető. Számítógép alapú adattárolás esetében a mindenkori ügyvezető által kiadott információbiztonsági szabályok előírásait kell alkalmazni a személyes adatok védelmére.

6. Webáruházban történő értékesítés során felmerülő adatkezelés

6.1 Látogatói statisztikák készítése:

Az adatkezelés célja:

A Társaság honlapjához és a társaság által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el, így lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. A felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.

Az érintettek köre: Bármely külső látogató.

A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, alapján a személyek önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 2 év időtartam.

6.2 Webshop üzemeltetés: A társaság webáruházaiban, nincs szükség regisztrációra, a rendelés folyamán megadott adatokat a szabályzatban leírtak szerint kezeljük.

6.3 Hírlevél, DM tevékenység: A Társaság nem végez hírlevél küldési és DM tevékenységet, így ezen tevékenységgel kapcsolatban adatokat sem kezel.

6.4 Blog használat: A Társaság nem üzemeltet blogot, így ezen tevékenységgel kapcsolatban adatokat sem kezel.

6.5 Törzsvásárlói kártya, Club kártya: A Társaságnál nincs semmiféle vásárlói csoport nyilvántartva, így ezen tevékenységgel kapcsolatban adatokat sem kezel.

6.6 Árajánlat kérés felület:

1. A Társaság árajánlat kérési oldalt nem üzemeltet a honlapjain, így ezen tevékenységgel kapcsolatban adatokat sem kezel.

2. Az adatkezelés jogalapja: A felület használatával kapcsolatos minden tevékenység önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő által biztosított felületet használni kívánja a rendeléshez.

4. Az adatkezelés célja: az érintett az Adatkezelő termékeket (gumiabroncsokat, felniket) rendelhet.

5. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cégnév, cím, telefonszám, IP-cím.

6. Az adatkezelés időtartama: A regisztrált partner, ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: az érintett bármikor, ingyenesen kérheti adatainak törlését.

 

6.7. Honlapon történő adatkezelés Partner B2C szolgáltatás keretein belül:

A Társaság a honlapján beérkező rendeléseket szállító cég segítségével továbbítja a megrendelőnek. A szállítás nem minden esetben a Társaság raktárából történik, ilyenkor az adatok a nagykereskedő cég informatikai rendszerében kerülnek rögzítésre, innen kerül továbbításra a szállító cég felé.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: az érintett bármikor, ingyenesen kérheti adatainak törlését.

A kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, Tárgy, Cégnév, Cím, Telefonszám, továbbá az ügyfél által személyesen megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: A regisztrált partner, ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatfeldolgozók személye: a fenti adatokat következők kezelhetik:

a. Szállítmányozó: DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-888141

b. Szállítmányozó: Palotás Tibor e.v. Cégjegyzékszám: ES 101098

c. Nagykereskedő : Abroncs Kereskedőház Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-462214

d. Nagykereskedő : Marso Kft. Cégjegyzékszám: 15-09-060486

e. Nagykereskedő : Gumiflex Kft. Cégjegyzékszám: 07-09-001925

 

7. Ügyfelekkel történő kapcsolattartás:

Az adatkezelés célja: A Társaság a honlapján és üzletében személyesen is lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot teremthessenek a Társasággal. A honlapon történő rendelés esetén az ÁSZF elfogadása szükséges, ezen belül található meg a megrendelők részére az Adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztató, amit az üzletben személyesen is meg lehet tekinteni. A személyesen megadott adatokat a Társaság az ügyfelek és saját jogos érdeke alapján jelen adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztató alapján kezeli.

A kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, Tárgy, Cégnév, Cím, Telefonszám, továbbá az ügyfél által személyesen megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

Az adatkezelés időtartama: A regisztrált partner, ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig.

 

8. Adattovábbítás

A Társaság az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 15. § alapján az adatkezelésekről és a hozzájuk kapcsolódó adattovábbítási folyamatról a következőket határozza meg:

8.1. Az adattovábbítás jogalapja: A Társaság rendszerüzemeltetési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat adatfeldolgozó vállalkozásoknak, szervezeteknek. Az adatfeldolgozás megkezdése dolgozói adatok esetében a dolgozói adatkezelésről szóló nyilatkozat aláírása után történik. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában megfogalmazott szabályok alapján a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni. Az adatfeldolgozó vállalkozásokkal kapcsolatos jognyilatkozatot az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat melléklete tartalmazza.

8.2. A kezelt adatok köre:

a. Szállítás: a továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: szállítási név, szállítási cím, kapcsolattartó, telefonszám, e-mail cím, fizetendő összeg.

b. Könyvelés: az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési, bérszámfejtési feladatok ellátásához a jogszabályokban meghatározott adatok.

c. Nagykereskedők: a megrendelés teljesítése érdekében a szállítási cím megadása

d. Tárhelyszolgáltató: IP-cím.

8.3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatfeldolgozók személye: a fenti adatokat következők kezelhetik:

a. Szállítmányozó: DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-888141

b. Szállítmányozó: Palotás Tibor e.v. Cégjegyzékszám: ES 101098

c. Nagykereskedő : Abroncs Kereskedőház Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-462214

d. Nagykereskedő : Marso Kft. Cégjegyzékszám: 15-09-060486

e. Nagykereskedő : Gumiflex Kft. Cégjegyzékszám: 07-09-001925

f. Könyvelő: Profit Optimum Kft. Cégjegyzékszám: 05-09-020525

g. Tárhelyszolgáltató: UFO-Tech Kft. Cégjegyzékszám: 07-09-011750

h. Banki szolgáltató: UniCredit Bank Hungary Zrt. Cégjegyzékszám: 01-10-041348

8.4. Árukereső (arukereso.hu):

Webáruház a lehető legjobb kiszolgálás érdekében független, vásárlói visszajelzések alapján minőségbiztosítási rendszert üzemeltet. Ennek érdekében felkéri a „Megbízható bolt” értékelőrendszert működtető www.arukereso.hu-t

(Naspers OCS Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759, Adatkezelési nyilvántartási azonosítók: NAIH-74230/2014, NAIH-74231/2014), hogy a Webáruházban történő vásárlások után a vásárlókat független értékelésre kérje fel. Ennek érdekében a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. A felhasználó hozzájárul, hogy az adatai az itt leírtak szerint továbbításra kerüljenek. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

8.5. Az érintettek köre:

a. A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

b. Valamennyi a Társaságnál vásárló érintett, és a Munkavállalók.

c. A honlap külső látogatója.

9. Jogorvoslati lehetőség:

Az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400).

A gumilearazas.hu oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az Vásárlási feltételek / adatvédelem rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépeden tárolódnak.